pichori logo

ピチョリWebサイト(Pichori website)

Contact

フィリピンの歴史(History of the Philippines)

サ・アキン・マガ・カバタ(Sa Aking Mga Kabata)

ホセ・リサール(Jose Rizal) ホセ・リサール(Jose Rizal)は、アメリカで南北戦争が始まった年の1861年6月19日にラグナ州(Laguna)カランバ(Calamba)で父フランシスコ・メルカドと母テオドラ・アロンソの11人兄弟の7番目として生まれました。リサールの生家
フルネームはホセ・プロタシオ・メルカド・リサール・アロンソ・イ・レアロンダ(Jose Protacio Mercado Rizal Alonzo y Realonda)。
父方のメルカド家は中国・福建省の晋江から17世紀にフィリピンに渡り、フィリピン先住の女性と結婚した商人で、父フランシスコ・メルカド(Francisco Mercado Rizal)はラグナ州(Laguna)ビニャン(Binan)で1818年に生まれました。 母方のアロンソ家はスペイン人とフィリピン先住民の混血の家系で、母テオドラ・アロンソ(Teodora Alonzo y Quintos)は、マニラ(Manila)のサンタクルス(Santa Cruz)で1827年11月9日に生まれました。 ホセ・リサールは、3歳のときに母親からアルファベットを学び、5歳のときには読み書きができたそうです。彼はまた鉛筆画によるスケッチや粘土のモールドで家族や親類を驚かせたそうです。
1869年、8歳のときに、タガログ語の詩、サ・アキン・マガ・カバタ(Sa Aking Mga Kabata)を書きます。
当時、フィリピン土着人はスぺイン人から「インディオ」と呼ばれ、フィリピン人はスペイン人に対して大きな劣等感がありました。リサールの母親がスペイン人官憲に挨拶をしなかったということで警察に連行され、2年間、投獄されたそうです。そのとき、5歳のリサールは、ラグーナ湖のほとりで「なぜ、フィリピン人やフィリピン語が、白人社会から見下げられるのか」ということを考え込んでいたそうです。この詩は、同時代の人々に彼ら自身の母国語を受け入れるよう希望する意味が込められていました。

内容(Contents)

サ・アキン・マガ・カバタ(Sa Aking Mga Kabata)
Sa Aking Mga Kabata
同胞である青年に

Kapagka ang baya'y sadyang umiibig
国民が本当に愛している時
Sa kanyang salitang kaloob ng langit,
彼の言葉、天国からの贈り物
Sanglang kalayaan nasa ring masapit
自由はまた望まれるでしょう、
Katulad ng ibong nasa himpapawid.
空高く飛んでいる鳥のように

Pagka't ang salita'y isang kahatulan
言葉が勅令であるので
Sa bayan, sa nayo't mga kaharian,
国民、国、と王国に、
At ang isang tao'y katulad, kabagay
そして、人は同じです
Ng alin mang likha noong kalayaan.
彼の生まれつきの自由として

Ang hindi magmahal sa kanyang salita
彼の言葉を愛さない者
Mahigit sa hayop at malansang isda,
動物と魚を腐らせることよりも悪い
Kaya ang marapat pagyamaning kusa
それゆえに、我々はそれを養育するべきです
Na tulad sa inang tunay na nagpala.
母がするように

Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin
タガログ語は、ラテン語、
Sa Ingles, Kastila at salitang anghel,
英語、スペイン語と天使の言葉と同じです、
Sapagka't ang Poong maalam tumingin
それゆえ すべてを知っている神が
Ang siyang naggawad, nagbigay sa atin.
それを作って我々に与えました。

Ang salita nati'y huwad din sa iba
我々の言葉は他のものに似ています
Na may alfabeto at sariling letra,
アルファベットと手紙によって、
Na kaya nawala'y dinatnan ng sigwa
しかし、そこに嵐が来たので失われました
Ang lunday sa lawa noong dakong una
長く過ぎ去った時間の湖のボートの上に。